ARK: Crystal Isles #20 – Có Cả Người Ngoài Hành Tinh "Bionic Siren Head" Xuất Hiện Trong ARK =))


ARK: Crystal Isles #20 – Có Cả Người Ngoài Hành Tinh “Bionic Siren Head” Xuất Hiện Trong ARK =)) Lịch Stream của mình trên Nonolive: …

source