ARK: Crystal Isles #27 – Taming "Demonic Megatherium" và Rồng Đất Lửa "Demonic Thorny Dragon"


ARK: Crystal Isles #27 – Taming “Demonic Megatherium” và Rồng Đất Lửa “Demonic Thorny Dragon” Lịch Stream của mình trên Nonolive: …

source