ARK: Dragonpunk #05 – Rồng núi Mountain Dragon và Siêu rồng lửa Hắc Long Vương đã bị bắt =))


ARK: Dragonpunk #05 – Rồng núi Mountain Dragon và Siêu rồng lửa Hắc Long Vương đã bị bắt =)) Lịch Stream của mình trên Nonolive: …

source